Anasayfa
Hakkımızda
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
 
 
 
 
 
SEKTÖR/KONGRE HABERLERİ
 

ULUSLARARASİ 22. ISPOR KONGRESİ'NDE İMMÜNO-ONKOLOJİ TARTIŞILDI

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)-Uluslararası Farmakoekonomi ve Araştırma Sonuçları Derneği 22. Uluslararası Kongresi, 20 -24 Mayıs 2017 tarihlerinde Boston'da toplam 80 ülkeden 1000'e yakın sağlık ekonomisti ve diğer uzmanlıklardan katılımı ile gerçekleştirildi.

 

ISPOR'un temel amacı, sağlık hizmetleri ve bu hizmetler dahilinde yapılan tıbbi girişimlerin hastaların sağlık ve yaşam kalitesine etkisini klinik ve ekonomik ölçütlerle değerlendiren bir disiplin olan sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi ve sağlık ekonomisinin bir alt dalı olan ‘farmakoekonomi’ alanlarının gelişmesine katkıda bulunarak, bu araştırmalardan elde edilen bilimsel verilerin sağlık hizmetleri alanında karar alma yetkisine sahip kişiler için faydalı bilgilere dönüşmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede sağlık alanındaki sınırlı kaynaklarının adil, akılcı ve verimli bir şeklide paylaştırılması hedeflenmektedir.ISPOR 8.700'den fazla üyesi bulunan kar amacı gütmeyen eğitim ve bilimsel amaçlı küresel kamu kuruluşudur.

ISPOR 22. Uluslararası Kongresini takip eden Bristol-Myers Squibb İlaçları Pazar Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Bilgen Dölek kongre izlenimlerini paylaştı, öne çıkan konuları değerlendirdi:

 

''ISPOR, sağlık ekonomisi ve farmakoekonomi konularında yapılan araştırmalara ve global anlamda gerçekleştirilen aktivitelere liderlik etmeye devam etmektedir. Kongre sırasında yapılan oturumlarda, sağlık ekonomisi çalışmalarının özellikle çıktı bazlı (outcomes research) çalışmalara dayanması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte teknik olarak uygulamada bir takım problemlerle karşılaşıldığı da vurgulandı. Bu noktada geri ödeme kurumları ve ilaç geliştirici firmalar arasında innovatif modellerin hayata geçirilmesinin aşikar tek yol olduğu söylendi.

Son dönemde geri ödeme kurumlarının anlayışının klinik çalışmaları değerlendirirken, primer sonlanım noktası olarak genel sağkalım üzerinde odaklandığını ve bununla birlikte gerçek yaşam verilerinin ruhsat ve geri ödeme dosyalarında bulunmasının önemli bir destek kaynak olacağı iletildi.''

GERİ ÖDEMELERDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR

''İmmüno-onkoloji yeni bir kavram olması nedeni ile gerek otorite gerekse farmakoekonomistler için üzerinde çalışması gereken spesifik bir alan olduğunu söyleyen Dölek, “Bu durum hem ödeyiciler hem de ilaç geliştirici firmalar ve özellikle farmakoekonomistler için bir takım zorluklar getirmektedir.İmmüno-onkoloji yeni bir kavram ve paydaşlar için spesifik bir konu mesajı vermek, böylece genel kanserden ayrışma sağlamak.''

YENİ MODELLEMELER KURMAK İÇİN BAZI ALANLARDA GELİŞİM SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR

''Bunların başlıcaları; tam olarak olgunlaşmamış genel sağkalım dataları, farklı klinik çalışmalar arasında farklılıklar bulunması, yanıt kriterleri ile ilgili yetersiz bilgiler, yaşam kalitesi verilerinin iyileştirilmesi gerekliliği, henüz net bir biyomarker tanımlamamış olması ve tedavi sonlanım süresi ile ilgili belirsizliklerdir.

Kongrede, onkoloji ve özellikle immüno-onkoloji alanında etkili farmakoekonomi analizleri için güvenilir bir biyobelirteç bulmanın önemli olduğu iletilmiştir. İmmün-onkolojide, biyobelirteç olarak tartışılan PDL-1 için yaşanan bir takım belirsizlikler, PDL-1’ın standart bir biyobelirteç olarak kabulunu zorlaştırmaktadır. Farklı PD-1 düzeyleri ile klinik fayda arasında net bir korelasyon gösterilmemiş olması, farklı çalışmalarda farklı cut-off değerlerinin bulunması ve bu teste ait kitlerin farklı şirketler tarafından gerçekleştiriliyor olması gibi bazı teknik problemler olduğu vurgulanmıştır.''

İMMÜNO-ONKOLOJİ ÇALIŞMALARINDA PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bilgen Dölek ayrıca, İmmüno-onkoloji çalışmalarında projeksiyon yöntemlerinin büyük önem taşıdığı, her tedavi seçeneği ve endikasyon için farklı bir model gerekliliğinin dile getirildiğini söyleyerek, “Hastalık insidans ve prevalansına göre farklı endikasyonlar için farklı modeller tüm farmakoekonomistler için bir tartışma konusu olacaktır. İmmüno-onkoloji alanında yapılacak farmakoekonomi çalışmalarının alt grup analizlerine ihtiyaç duyulduğu da kongrede paylaşıldı” dedi.

 
 
 
08.06.2017

 

Copyright © populersaglikdergisi.com